Make your own free website on Tripod.com

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน 208/1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พได้รับโอนมาจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ .ศ.2503 โดย

มีการไฟฟ้าในสังกัดระดับอำเภอและตำบล รวม 4 แห่ง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด และ อำเภอสารภี มีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 194 เมกะวัตต์

มีสถานีควบคุมไฟฟ้า 4 สถานี และกำลังจะดำเนินการก่อสร้างเพิ่มอีก 2 สถานี

จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ 410 หมู่บ้าน มีกระแสไฟฟ้าใช้แล้ว 339 หมู่บ้าน 169,739 ครัวเรือน คิดเป็น 97.32 % มีผู้ใช้ไฟทั้งสิ้น 147,966 ราย มีรายได้ค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 190 ล้านบาท

มีพนักงาน 243 คน และมีพนักงานการไฟฟ้าในสังกัดอีก 68 คน รวมทั้งสิ้น 310 คน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าและในกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยบริการการใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชน ดังนี้

1. การขอติดตั้งมิเตอร์

2. การขอติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ - แรงสูง และหม้อแปลง

3. การขอโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

4. การขอย้าย - เพิ่มขนาดมิเตอร์ และหม้อแปลง

5. การขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า - คืนเงินประกันการใช้ใฟเมื่อเลิกใช้ไฟฟ้า

6. การบริการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

7. รับชำระค่ากระแสไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหารราชการ โดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการประชาชนของรัฐ โดยได้กำหนดให้ ปี 2540 - 2541 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ และได้จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแแผนการปฏิบัติงานปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ (ปี 2542 - 2544)


ปี 2541 เป็นปีแห่งความประทับใจในการบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดการให้บริการผู้ใช้ไฟ ดังนี้

1. ระยะเวลาของการบริการผู้ใช้ไฟโดยนับจากวันที่ผู้ใช้ไฟได้ชำระเงิน

1.1 การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมป์
- เชตชุมชน (เทศบาล) ภายใน 2 วันทำการ
- นอกเขตชุมชน ภายใน 5 วันทำการ
1.2 ติดตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้
1.2.1 ระยะทางไม่เกิน 250 เมตร ภายใน 15 วันทำการ
1.2.2 ระยะทางไม่เเกิน 500 เมตร ภายใน 20 วันทำการ
1.2.3 ระยะทางไม่เเกิน 1,000 เมตร ภายใน 30 วันทำการ

2. ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟร้องขอในเรื่องต่าง ๆ นับจากวันรับคำร้อง ดังนี้

2.1 การขอโอน - รับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า ภายใน 20 วันทำการ

2.2 การจ่ายคืนเงินค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน 20 วันทำการ

2.3 การตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 1 เฟส ภายใน 20 วันทำการ

2.4 การตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 3 เฟส ภายใน 30 วันทำการ

3. การให้บริการผู้ใช้ไฟด้านอื่น ๆ นับจากวันรับคำร้อง ดังนี้

3.1 แก้ไขเรื่องแรงดันไฟฟ้าตามที่มีการร้องเรียน เฉลี่ยไม่เกิน 3 เดือน

3.2 ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟไม่เกิน 30 วันทำการ หลังจากได้รับคำร้อง

4. แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนผู้ใช้ไฟทุกประเภท

5. การพบปะเยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟประเภทกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนผู้ใช้ไฟดังกล่าว

6. การบริการด้านอื่น ๆ

6.1 การเปิดบริการช่วงพักกลางวัน โดยผู้ขอใช้ไฟสามารถติดต่อขอรับบริการ จาก การไฟฟ้าฯ ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่มีช่วงเวลาหยุดพัก กลางวัน

6.2 บริการรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง

6.3 ให้บริการศูนย์บริการร่วม (One - Stop Service Senter) เพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องการขอใช้ไฟฟ้า การขอเลขที่บ้าน การขอติดตั้งประปา การขอใช้โทรศัพท์


แผนปฏิบัติงานตามโครงการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ (ปี 2542 - 2544)

กำหนดให้มีโครงการที่เน้นความสำคัญของแต่ละปี ดังนี้

ปี 2542 ส่งเสริมการบริการประชาชนและการร่วมมือประสานการบริการของหน่วยงานของรัฐ

ปี 2543 ส่งเสริมการบริการประชาชนและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการบริหารงานของรัฐ

ปี 2544 ส่งเสริมการบริการประชาชนและการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล


กลับหน้าแรก

Webmaster by HS5DDT