Make your own free website on Tripod.com

ขั้นตอนการก้าวเข้าสู่วงการนักวิทยุสมัครเล่น


การตรวจสอบประวัติ กรมฯส่งรายชื่อไปยังสำนักข่าวกรองแห่งชาติและทะเบียนประวัติบุคคลเพื่อตรวจสอบ จะใช้เวลา 3 เดือนเป็นอย่างช้า

backanim.gif (11000 bytes)