Make your own free website on Tripod.com

การสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

วิธีการสอบและเกณฑ์ตัดสิน ข้อแนะนำเกี่ยวกับการสมัครสอบ วิธีการสมัครสอบ

วิธีการสอบ

การสอบความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่าง ๆ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของกรมไปรษณีย์โทรเลข ด้วยวิธีสอบข้อเขียนโดยข้อสอบจะเป็นแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ นำมาจากหนังสือข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ซึ่งจัดพิมพ์โดยสวัสดิการกรมไปรษณีย์โทรเลข

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินในการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น กำหนดให้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักสูตรการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของกรมไปรษณีย์โทรเลข ไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร

  1. ศึกษาวิธีการสมัครให้เข้าใจโดยละเอียดทุกขั้นตอน
  2. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครสอบให้ละเอียดครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
  3. เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
  4. ให้สมาคมหรือชมรมวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดต่าง ๆ รวบรวมหลักฐานการสมัครให้กรมไปรษณีย์โทรเลขก่อนกำหนดการสอบในแต่ละจังหวัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  5. กรมไปรษณีย์โทรเลขจะตรวจสอบรายละเอียดเอกสารการสมัครและดำเนินการต่อไป คือ

วิธีการสมัครสอบ

  • การกรอกเอกสารการสมัครสอบ ให้กรอกด้วยตัวบรรจงและชัดเจน หลักฐานการสมัครสอบประกอบด้วย
  • ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) จำนวน 1 ฉบับ (ให้เขียนคำว่ารับรองสำเนาถ่ายจากต้นฉบับจริงและลงชื่อกำกับไว้ทุกแผ่นด้วย)

    backanim.gif (11000 bytes)