Make your own free website on Tripod.com

ข้อปฏิบัติหลังการสมัครสอบ

 1. ศึกษารายละเอียดข้อควรปฏิบัติ ข้อแนะนำและกำหนดการต่าง ๆ เพื่อจะได้ปฏิบัติแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา และให้เก็บคู่มือนี้ไว้จนกว่าจะประกาศผลสอบแล้ว
 2. ตรวจสอบบัตรประจำตัวที่กรมไปรษณีย์โทรเลขออกให้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบว่า มีเลขประจำตัวสอบหรือไม่
 3. หน่วยที่สอบ (จังหวัด) ตรงตามที่แจ้งความประสงค์สมัครหรือไม่
 4. ผู้สมัครสอบที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบแล้วถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นตามที่ สมัครไว้และเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืน หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าทำการสอบได้
 5. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถศึกษาได้จากหนังสือคู่มือแนะนำการสมัครสอบ และหนังสือข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
 6. ศึกษาที่ตั้งและสนามสอบ เพื่อสามารถเดินทางให้ทันเวลาและถูกที่
 7. เก็บรักษาบัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้แสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการสอบ หรือติดต่อใด ๆ ในการสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการแสดงคู่กัน อาจไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบ

ข้อปฏิบัติในวันสอบ

การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้ครบถ้วน คือ ปากกา ดินสอดำ ยางลบดินสอบ
 2. เมื่อไปถึงสนามสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ป้ายประกาศ และผังที่นั่งสอบที่ติดไว้หน้าห้องสอบว่าท่านสอบอยู่ห้องใด และแถวใด
 3. ถ้ามีปัญหา เช่น บัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการสูญหาย หาห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีชื่อหรือเลขประจำตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ ให้รีบติดต่อกองกลางประจำสนานสอบนั้น ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ
 4. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาทำตอบ สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้นอกเหนือจากบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือประจำตัวบัตรข้าราชการ คือ วัสดุอุปกรณ์ในการสอบตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
 5. ให้ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบโดยเคร่งครัด
 6. ผู้ใดทุจริตในการสอบ จะถูกลงโทษปรับให้ตก และจะถูกพิจารณาดำเนินการตามกรณีแห่งกากระทำทุจริตอีกด้วย

ระเบียบและวิธีการสอบ

 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
 2. เป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
 3. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากผู้ใดไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้
 4. ไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ผู้ไปถึงห้องสอบภายหลังการสอบได้ดำเนินไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสอบ
 5. ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรืออุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ
 6. ให้ใช้ดินสอดำชนิดอ่อนปานกลาง ขนาด BB หรือ 2B ขึ้นไปในการระบายในวงกลมคำตอบ 1,2,3 และ 4 ในกระดาษคำตอบให้ดำเต็มวง ห้ามทำเครื่องหมายอื่นใดลงในกระดาษคำตอบ
 7. ห้ามขีด เขียน หรือบันทึกข้อความใด ๆ ลงในแบบทดสอบโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนคณะกรรมการจะไม่ตรวจให้คะแนน ถ้าหากท่านต้องการทดหรือคำนวณให้ร้องขอกระดาษทดจากกรรมการคุมสอบ
 8. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
 9. ภายในเวลา 30 นาที ตั้งแต่เริ่มลงมือสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
 10. เขียนและระบายเลขประจำตัวสอบ (ดูได้จากบัตรประจำตัวสอบ) และเลขที่แบบทดสอบ (ดูได้จากหน้าปกของแบบทดสอบ) ลงในตารางที่กำหนดให้ในกระดาษคำตอบและเขียนชื่อ,นามสกุล,จังหวัดและวันที่สอบลงในกระดาษคำตอบ
 11. เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
 12. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
 13. ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา ประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบหรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป ให้แจ้งต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ เมื่อได้รับอนุญาตจากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วจึงจะออกจากห้องสอบได้
 14. ห้ามคัดลอกข้อความใด ๆ ของแบบทดสอบและห้ามนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และการดาษทดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
 15. เมื่อหมดเวลาสอบและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบ จะต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
 16. เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้วต้องไม่ติดต่อหรือทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
 17. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องคำนวณเลขทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต คณะกรรมการจะพิจารณาสั่งลงโทษปรับให้ตกก็ได้

backanim.gif (11000 bytes)