Make your own free website on Tripod.com

เครื่องวิทยุคมนาคม

อุปกรณ์วิทยุคมนาคมซึ่งถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม

  1. สายอากาศ (Antenna) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
  2. สายนำสัญญาณ (Transmission Line) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
  3. แผงวงจร (Circuit Board) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
  4. แร่บังคับความถี่ (Crystal) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
  5. เครื่องขยายกำลังส่ง (RF Amplifier) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
  6. มอดูล (Module) ของเครื่องวิทยุคมนาคม
  7. อุปกรณ์ใด ๆ ที่ผู้ใช้นำมาติดต่อเพื่อปรับเข้าไว้ หรือใช้ประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเครื่องวิทยุคมนาคม ( ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 )

ข้อสังเกต อุปกรณ์ทั้ง 7 รายการต้องได้รับใบอนุญาตหากดำเนินการให้มี ใช้ ค้า ทำ นำเข้าในราชอาณาจักร และนำออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปประกอบเข้าหรือใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว ให้อุปกรณ์นั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ( ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 )