Make your own free website on Tripod.com

จะใช้วิทยุคมนาคมให้ถูกต้องได้อย่างไร


ic775dsp.jpg (102003 bytes)

เครื่องวิทยุคมนาคมคืออะไร

เครื่องวิทยุคมนาคม

อุปกรณ์วิทยุคมนาคมซึ่งถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม

เครื่องเถื่อน

เครื่องวิทยุคมนาคม คืออะไร ?

"เครื่องวิทยุคมนาคม" มีหลายประเภท ตัวอย่างเช่น

 1. เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทมือถือและประจำที่ ได้แก่
  1. เครื่องในย่าน 2 meters ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
  2. เครื่องแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ในกิจการราชการ
  3. เครื่อง CB (Citizen Band) ย่านความถี่สำหรับประชาชนทั่วไปใช้ และในกิจการเรือประมง
  4. โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรวงผึ้ง (Cellular)
  5. วิทยุติดตามตัว (Radio Paging)
  6. อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก
 2. จานรับสัญญาณดาวเทียม
 3. สิ่งประดิษฐ์จำลองซึ่งใช้วิทยุบังคับ (รถยนต์ หรือเรือซึ่งใช้วิทยุบังคับ)
 4. รีโมตคอนโทรล (Remote Control) เปิดปิดประตู
 5. โทรศัพท์ไร้สาย (Wireless Telephone)
 6. ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)

ข้อสังเกต เครื่อง รับ วิทยุกระจายเสียง และเครื่อง รับ วิทยุโทรทัศน์ มิใช่ เครื่องวิทยุคมนาคม

เครื่องวิทยุคมนาคม

อุปกรณ์วิทยุคมนาคมซึ่งถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม

 1. สายอากาศ (Antenna) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
 2. สายนำสัญญาณ (Transmission Line) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
 3. แผงวงจร (Circuit Board) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
 4. แร่บังคับความถี่ (Crystal) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
 5. เครื่องขยายกำลังส่ง (RF Amplifier) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
 6. มอดูล (Module) ของเครื่องวิทยุคมนาคม
 7. อุปกรณ์ใด ๆ ที่ผู้ใช้นำมาติดต่อเพื่อปรับเข้าไว้ หรือใช้ประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเครื่องวิทยุคมนาคม ( ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 )

ข้อสังเกต อุปกรณ์ทั้ง 7 รายการต้องได้รับใบอนุญาตหากดำเนินการให้มี ใช้ ค้า ทำ นำเข้าในราชอาณาจักร และนำออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปประกอบเข้าหรือใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว ให้อุปกรณ์นั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ( ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 )

เครื่องเถื่อน ?

ท่านมี "เครื่องเถื่อน" อยู่ในมือหรือไม่

"เครื่องเถื่อน" หมายถึง เครื่องวิทยุคมนาคมที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ทำขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าท่านมีเครื่องเถื่อนอยู่ในความครอบครองท่านจะมีความผิดฐานนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และมีความผิดฐานนำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เสียภาษี ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

ข้อสังเกต เครื่องเถื่อนจะนำมาใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้

เครื่องเถื่อนจะนำมาขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นสมบัติของทางราชการไม่ได้

back2_b.gif (10045 bytes)