Make your own free website on Tripod.com
 

ประวัติโรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก

 
  โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก ก่อตั้งด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กในระดับก่อนประถมศึกษาให้มีความพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ชื่อในวันแรกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 ว่า "สถานรับเลี้ยงและอบรมเด็กพิมานเด็ก" มีนักเรียน 22 คน ครูและพี่เลี้ยงรวม 3 คน  
  พ.ศ. 2525- 2527 ได้สร้างอาคารเรียนชั้นเดียวเพิ่ม1หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน และจัดเตรียมงานเพื่อ ขยายให้เป็นโรงเรียนอนุบาล
  พ.ศ. 2528 ได้รับอนุญาตเป็นโรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 มีนักเรียนรวม 110 คน ครู -ครูพี่เลี้ยง 10 คน
  พ.ศ. 2534 ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนมาสู่สถานที่ปัจจุบัน เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ
  ณ ที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ คือ ความภาคภูมิใจในความสำเร็จของทุกฝ่าย คือ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมกันพัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียนได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก ได้มุ่งสร้างให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมในทุกด้าน คือให้เป็นเด็กที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดีงาม มีสติปัญญาดีและมีกิริยามารยาทงาม โดยเฉพาะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ใช้บริหารการดำเนินงานตลอดไป  
  ปัจจุบันนี้ โรงเรียนมีนักเรียนทั้งในระดับก่อนอนุบาลและระดับอนุบาลรวม 260 คน มีคณะครูและพี่เลี้ยง 23 คน มีคนงานและนักการภารโรง 7 คน  

โรงเรียนมีปรัชญาว่า "สุขภาพดี มีวิชา มารยาทงาม"
คำขวัญของโรงเรียน "ร่มรื่นชื่นบาน ชีวิตเหมือนบ้าน สนุกสนานกับการเรียน"
สีประจำโรงเรียน สีม่วง - ขาว