Make your own free website on Tripod.com

กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น ใต้ร่มยางสารภี

ร่วมกับ

หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำบ่อแก้ว ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


ด้วยทางกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น ใต้ร่มยางสารภี ช่อง 51 ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำบ่อแก้ว ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการรวมใจซับไอหนาว เพื่อนำผ้าห่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไปแจกให้กับราษฎรที่ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านนะโน บ้านสบผาหลวง บ้านสามสบผาหลวง ซึ่งอยู่ในเขต ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีประชากรรวมประมาณ 265 คน โดยจะทำการแจกในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2541

วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจ ได้ทำกิจกรรมอันเป็นกุศลร่วมกัน สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่กิจการวิทยุสมัครเล่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป

ดังนั้น ทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ใต้ร่มยางสารภี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตเมตตา ที่จะร่วมทำกิจกรรมอันเป็นกุศล บริจาคผ้าห่ม เครื่องกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค โปรดแจ้งความจำนงค์บริจาคได้ที่

HS5DAE คุณพิทักษ์ สารพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ (053) - 321534
HS5DTP คุณสุพจน์ จินตนา หมายเลขโทรศัพท์ (053) - 429209
HS5KCR คุณสุรจิตร นามวงค์ หมายเลขโทรศัพท์ (053) - 420281

หรือเพื่อนสมาชิกกลุ่มใต้ร่มยางสารภี ทุกสถานี หรือที่ หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำบ่อแก้ว ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ด้วยความขอบพระคุณ

webmaster